top of page

Privacybeleid

01.

Partijen en voorwerp

Feline NV (hierna “Atelier Nager” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”), met vestigingsadres Molenbaan 1, 3111 Wezemaal en met ondernemingsnummer BE 0451.527.080. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

Atelier Nager stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.ateliernager.be (hierna: “de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Atelier Nager.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Atelier Nager alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Atelier Nager verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwekring van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn ç5/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”).

Atelier Nager is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt ‘hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt Atelier Nager zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

02.

Verwerking van de persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Atelier Nager, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Atelier Nager optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Atelier Nager, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

 • Het contactformulier op de homepagina

 • Het configuratieformulier om een geschatte prijs te bekomen

 • Het leadformulier via Facebook en Instagram om meer informatie te bekomen

 • Het gebruik van cookies

03.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

 • Om het gebruik van de website te verbeteren

 • Om te kunnen antwoorden op de vragen van onze Gebruikers

 • Om Gebruikers die dit wensen een indicatie te kunnen verschaffen van de kostprijs van een inox zwembad, alsook het opvolgen van deze interesse.  

04.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Atelier Nager de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Het gaat om de informatie die Gebruikers verstrekken tijdens:

 • Het invullen van een contactformulier: naam, e-mailadres en vraag

 • Het invullen van een configuratie: behoeften van het inox zwembad, naam, telefoonnummer en e-mailadres

 • Statistische gegevens van Gebruikersgedrag op de Site, anoniem en geaggregeerd.

05.

Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid heeft aangevinkt. De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verbanf met de diensten die worden aangeboden door Atelier Nager, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft ten allen tijden het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

06.

Bewaartermijn

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen niet langer dan twee jaar.

07.

Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Atelier Nager voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van deze gegevens. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Atelier Nager, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. Atelier Nager zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. Persoonsgegevens van de Gebruikers worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor Direct Marketing doeleinden.

08.

Rechten van de Gebruiker

De Gebruiker kan zijn rechten ten allen tijden uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@ateliernager.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Molenbaan 1, 3111 Wezemaal. Rechten van de Gebruiker omvatten:

 • Recht van toegang;

 • Recht op rectificatie;

 • Recht op uitwissing;

 • Recht om de verwerking te beperken;

 • Recht op gegevensportabiliteit

 • Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming;

 • Klachtrecht

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

09.

Cookies

De Site maakt gebruik van Cookies om de Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de Gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden.

10.

Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

11.

Wijziging van het Privacybeleid

Deze verklaring is van toepassing vanaf 28.02.2022. Atelier Nager behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

12.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheert door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, het gerechtelijk arondissement van de maatschappelijke zetel van Atelier Nager. 

13.

Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@ateliernager.be

bottom of page